To takie proste!
Gminne Przedszkole w Michałowie
Strona głowna  /  Statut przedszkola
Statut przedszkola
 
STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA
w Michałowie
 Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1.Przedszkole używa nazwy : Gminne Przedszkole w Michałowie
2. Gminne Przedszkole w Michałowie , zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.
3. Gminne Przedszkole w Michałowie jest jednostką budżetową.
4. Siedziba przedszkola znajduje się w Michałowie przy ul. Leśnej 3
5.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Michałowo zwana dalej w statucie„gminą”
6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty
7. Na pieczątkach i szyldzie przedszkole używa nazwy Gminne Przedszkole w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Leśna 3 tel.085 7189027
8. Przedszkole posiada własne logo, którego wygląd stanowi załącznik nr 1 do statutu
 
Rozdział 2
Cele i Zadania Przedszkola
 
§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawa wydanych na jej podstawie,      a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Cele i zadania przedszkola to:
1)       wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;
2)       sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
3)       udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
4)       troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;
5)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
6)       przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole;
7)       organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
8)       umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej.
3. Przedszkole cele i zadania realizuje w ramach obszarów edukacyjnych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
§3.1 Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
1)       tworzenie bezpiecznych, zdrowych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i zapewnienia w przedszkolu obserwacji otaczającego środowiska;
2)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwienie ich zaspokajania;
3)       rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
4)       wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego ;
5)       rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli;
6)       rozwijanie wrażliwości moralnej;
7)       budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem i krajem rodzinnym;
8)       rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej;
9)       wspieranie dziecka uzdolnionego;
10)    wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11)    organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej na wniosek i za zgodą rodziców;
12)    organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mających na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.
2. Praca wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcza w przedszkolu jest prowadzona      w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie , własne opracowane przez nauczyciela/nauczycieli zatwierdzone w trybie przewidywanymi przepisami
 
§4. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
1)       dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
2)       dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
3)       nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
4)       każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka , plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
5)       nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
6)       nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
7)       obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, krwotok;
8)       w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych               w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
9)       w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach;
10)     w przedszkolu dzieciom nie podaje się żadnych leków
11)    obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy.
12)     Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi zapewniając           w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.
3. W przedszkolu obowiązuje regulamin korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym.
 
§5. 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo są następujące:
1)       osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola w szatni przygotowuje je do pobytu w przedszkolu, a następnie przyprowadza je do oddziału i przekazuje je pod opiekę nauczycielki ;
2)       spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 8:30;
3)       osoba odbierająca dziecko z przedszkola wchodzi do oddziału i odbiera dziecko od nauczycielki od danego momentu jest ona odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka;
4)       dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę pełnoletnią upoważnioną (na piśmie) przez rodziców (prawnych opiekunów);
5)       przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że jest pod wpływem np. alkoholu, narkotyków i nie może zapewnić dziecku należnego bezpieczeństwa;
6)       w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany Dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka;
7)       rodzice (prawni opiekunowie) powinni odebrać dziecko do godziny ustalonej w danym roku szkolnym. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców;
8)       w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
2. Obowiązki Dyrektora przedszkola:
1)       Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: na tablicy ogłoszeń, zgodnie z ramowym rozkładem dnia;
2)       Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli, do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) o odbiorze dziecka z przedszkola;
3)       Dyrektor kontroluje nauczycielki w zakresie przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka;
4)       w sytuacji, gdy nauczyciel  nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej Dyrektor wspólnie z nauczycielem  podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
3. Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów):
1)       rodzice (prawni opiekunowie) dziecka składają w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu stosowne pisemne oświadczenie wskazujące osobę upoważnioną do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
2)       rodzice (prawni opiekunowie) przestrzegają godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
3)       rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 
Rozdział 3
Organy Przedszkola i ich kompetencje
 
§ 6. Organami przedszkola są:
1)       Dyrektor przedszkola;
2)       Rada Pedagogiczna;
3)       Rada Rodziców.
§ 7. 1. Dyrektor przedszkola:
1)       kieruje jego bieżącą działalnością;
2)       jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
3)       reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
4)       jest kierownikiem, zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.
2. Do zadań Dyrektora należy:
1)       zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;
2)       opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i rodzicom;
3)       przed zakończeniem roku szkolnego Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;
4)       opracowanie rocznych planów pracy;
5)       przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola;
6)       ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci;
7)       gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania jego oceny;
8)       przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi;
9)       ustalanie przydziałów zadań pracownikom;
10)    współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;
11)    prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;
12)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
3. Dyrektor przedszkola- kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach:
1)       zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników;
2)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;
3)       występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 
§ 8. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1)       zatwierdzenie planów pracy przedszkola;
2)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo- pedagogicznych;
3)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4)       przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i uchwalenie ich;
5)       podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)       organizowanie pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2)       projekt planu finansowego placówki;
3)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
4)       propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora .
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.
6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania są protokołowane.
 
§ 9. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora oraz do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4. W celach wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Zasady wydatkowania funduszy oraz szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin.
6. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
 
§ 10.1Koordynatorem działania organów przedszkola jest Dyrektor, który:
1)       zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
2)       umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
3)       zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;
4)       organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.
 
§ 11. 1. Spory między organami (z wyjątkiem Dyrektora) rozstrzyga Dyrektor przedszkola.
2. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 
Rozdział 4
Organizacja przedszkola
§ 12. 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1)       liczbę oddziałów i ich czas pracy ;
2)       liczbę pracowników przedszkola z podziałem na stopnie w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3)       ogólną tygodniową liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
4)       liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz wskazuje się termin złożenia wniosków o podjęcie tych postępowań. 
4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, który uwzględnia przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalą szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci zgodny z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli.
 
§ 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)       z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2)       z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut.
5. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców w całości płatnych przez rodziców
6. Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii.
7. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości.
 
§ 14. 1. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 - 16 00.
2. W godzinach od 7:00 do 12:00 jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego
3. Dzieci sześcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
4.Dzieci pięcioletnie mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
6. W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z wyżywienia : śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a termin przerwy  wakacyjnej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, świąteczne, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
9. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich.
10. W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia wyżywienie przy liczbie zgłoszeń większej niż 10 wychowanków.
 
§ 15. 1. Za pobyt dziecka w przedszkolu może być pobierana opłata ustalona przez organ prowadzący z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie po realizacji podstawy programowej ustala w drodze uchwały Rada Miejska.
3. Dzieci 3-6 letnie, które korzystają ze skróconego czasu pobytu do 5 godzin dziennie korzystają z przedszkola nieodpłatnie.
4. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1.
5. Wysokość odpłatności za korzystanie z posiłków przez dzieci i przez pracowników przedszkola ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w przedszkolu.
7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w pierwszym tygodniu każdego miesiąca z góry.
                              
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola, ich zadania
§ 16.1  Dyrektor powierza poszczególne oddziały przedszkola opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 
§ 17. 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci.
2.Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy :
 1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,
 2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość,
 3) decyduje o wyborze programu wychowania z przedszkolnego zestawu programów
 4) prowadzenie diagnozy i obserwacji pedagogicznych mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te działania,
 5) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej nauczyciel dokonuje analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 6) przygotowuje do 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5,6 letnich,
 7) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz opieką zdrowotną w zależności od potrzeb swoich wychowanków,
 8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek ,
 
§ 18.1.Zakres obowiązków pracowników administracyjno- obsługowych jest ustalony przez dyrektora i uwzględnia zadania które wpływają na sprawną organizację pracy przedszkola jako instytucji publicznej, placówki oświatowej.
2. W przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy
 
§ 19.1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w tym:
1)       kieruje wychowanków na badania psychologiczno- pedagogiczne,
2)       przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje i spostrzeżenia dotyczące kierowania dziecka,
3)       realizuje opinie, orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 
Rozdział 6
Rodzice
 
§ 20. 1. Dyrektor i nauczyciel współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci.
2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w sprawach dotyczących pracy przedszkola.
 
§ 21. 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do:
1)       rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
2)       pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
3)       pomocy w kontaktach ze specjalistami;
4)       zgłaszania uwag o pracy przedszkola,
5)       uzyskania informacji o gotowości szkolnej dziecka aby mogli je w uzyskaniu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać   .
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:
1)       udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, regularnego kontaktowania się z wychowawcą
2)       przyprowadzania do przedszkola dziecka czystego i zdrowego
3)       przestrzeganie postanowień niniejszego statutu
4)       podpisywania umów z przedszkolem na świadczenia
3. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy współdziałania :
      1) zebrania,
      2) porady, konsultacje i warsztaty wg potrzeb i oczekiwań rodziców      
      3) kontakty indywidualne dla rodziców
      4) zajęcia otwarte
      5) spotkania rodzinne
      6) kącik dla rodziców, strona internetowa przedszkola                          
 
 
Rozdział 7
Wychowankowie
§ 22.1Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza przedszkolem:
1)       zapewnia stałą opiekę podczas pobytu w przedszkolu;
2)       uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny.
 
§ 23. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces dydaktyczno – wychowawczy.
2. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w szczególności do :
1)       pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
2)       podmiotowego i życzliwego traktowania,
3)       akceptacji,
4)       własnego tempa rozwoju,
5)       kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
6)       zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
7)       indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 
§ 24. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1)       szanowania prac innych dzieci;
2)       podporządkowania się zasadom współżycia społecznego;
3)       przestrzeganie ustalonych reguł i norm zachowania;
4)       przestrzegania higieny osobistej.
 
§ 25. 1. Za dzieci w wieku przedszkolnym uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągają trzy lata oraz kończą sześć lat. Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań..
5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczyciel (co najmniej jeden) prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
6. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje Dyrektor.
 
§ 26. 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór odbywa się w okresie od 15 marca do 15 kwietnia każdego roku szkolnego na podstawie karty zgłoszeń
2. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wypełnionych i złożonych w terminie kart zgłoszeń.
3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc w przedszkolu przyjęć Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie:
1)       Dyrektor przedszkola – przewodniczący komisji;
2)       1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
3)       1 przedstawiciel Rady Rodziców;
4)       1 przedstawiciel organu prowadzącego.
4. Pierwszeństwo mają dzieci:
1)       z terenu gminy Michałowo
2)       pięcioletnie i sześcioletnie;
3)       matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko;
4)       matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
5)       z rodzin zastępczych;

Ostatnia aktualizacja: 2012-10-04