Gminne Przedszkole w Michałowie

Statut przedszkola

Statut Gminnego Przedszkola w Michałowie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Michałowie ;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);
 3. ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.);
 4. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Przedszkola w Michałowie ;
 5. Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Gminnym  Przedszkolu w Michałowie ;
 6. wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Gminnego  Przedszkola w Michałowie ;
 7. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
 8. opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Gminnym  Przedszkolu  w Michałowie ;
 9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Michałowo;
 10. organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2 

 1. Gminne Przedszkole w Michalowie  jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku nr 3  przy ul. Leśnej  w Michałowie .
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Michałowo, która ma siedzibę w budynku nr 11  przy ul. Białostockiej   w Michałowie .
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty, Białystok ul. Rynek Kościuszki 9
 5. Ustalona nazwa: Gminne  Przedszkole w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Leśna 3 używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 
 6. Przedszkole posiada swoje logo.

§ 3

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
 3. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
 6. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola 

§ 4

1.Celem Przedszkola jest:

 1. dążenie do wszechstronnego i całościowego rozwoju  każdego wychowanka z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 2. wspomaganie i  ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem  jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;
 3.  współdziałanie z rodzicami w zakresie  wychowania i przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole;
 4. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
 5. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 6. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 7. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 9. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej  oraz postawy patriotycznej;
 11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości – zainteresowań, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 12. stwarzanie warunków do wczesnej nauki języków obcych;
 13. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
 14. organizowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i dziećmi  niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

§ 5

1.Do zadań  Przedszkola należy:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 2. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;
 3. zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 4. organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
 5. organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania
  o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
 6. organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości
  i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
 7. organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
 8. organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
 9. organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 10. organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 11. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
 12. systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;


§ 6

 1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są w ramach obszarów rozwoju dziecka określonych w podstawie programowej przez:
 1. organizację  zajęć i zabaw z całą grupą, grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem;
 2. właściwą organizację  opieki, wychowania i procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
 3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
 4. organizowanie  opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb;
 5. organizację zajęć dodatkowych, w miarę posiadanych funduszy;
 6. organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizowanie zajęć z języka obcego;
 8. prowadzenie działań prozdrowotnych i proekologicznych;
 9. wspomaganie rodziny dziecka przez kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 10. prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
 1. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:
 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;
 3. rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

§ 7

1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

 1. zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka;
 2. gry i zabawy  edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w rożnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;
 3. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;
 4. przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych;
 5. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;
 6. działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;

§ 8

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości  psychofizycznych i środowiskowych.
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 3. Pomoc  psychologiczno- pedagogiczna  jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli , dyrektora przedszkola, pomocy nauczycielki, asystenta rodziny, pielęgniarki, poradni, pracownika socjalnego, kuratora rodziny.
 4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się „Zespół” , który będzie planował, koordynował i realizował  zalecenia określone w orzeczeniu  z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonych dla poszczególnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 5. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla wychowanków przedszkola.
 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne lub innych o charakterze terapeutycznych;
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 3. porad i konsultacji.
 1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
  z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.
 2. Organizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest bezpłatna.
 3. Przedszkole zatrudnia logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga.
   

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§ 9

    1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:

 1. dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
 2. dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
 3. nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 4. każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka , plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
 5. nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 6. nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
 7. obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, krwotok;
 8. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
 9. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach;
 10.  w przedszkolu dzieciom nie podaje się żadnych leków;
 11. obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy.
 12.  Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

3. W przedszkolu obowiązuje regulamin korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym.

§ 10

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

 1. poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim
  z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
 2. wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
 3. poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
 4. wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
 5. rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;
 6. umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
  i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 11

 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
 1. rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole -  do godz.8:30;
 2. rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przyprowadzają je do oddziału i przekazują je pod opiekę nauczycielce;
 3. pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.
 1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
 1. nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura,  lub inne niepokojące objawy);
 2. stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
 3. w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 4. powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 1. W przedszkolu dzieciom nie podaje się żadnych leków.
 2. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy
  w nagłych wypadkach.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe
  i powiadamia rodziców.
 4. Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika  pedagogicznego Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).
 5. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną lub pobytu dziecka w  szpitalu, rodzic zobowiązany jest o zgłoszenie tego faktu wychowawcy w grupie.

§ 12

 1. Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
 2. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola wchodzi do oddziału i odbiera dziecko od nauczycielki od danego momentu jest ona odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka.
 3. Dziecko jest odbierane z Przedszkola od nauczyciela oddziału  przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku, zgodnie z przyjęta w przedszkolu procedurą.
 4. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.3, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 6. Nauczyciel przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

§ 13

 1.  O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców
  o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
 3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 1. kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
 2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 3. jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.
 1. Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 2. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać poinformowany dyrektor.
 3. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

§ 14

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

 1. umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;
 2. przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;
 3. zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;
 4. oczyszczanie w okresie zimowym przejść do Przedszkola ze śniegu i lodu;
 5. utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;
 6. zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;
 7. dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
 8. utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;
 9. wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 10. zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
 11. zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwej  temperatury;
 12. wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;
 13. zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek;
 14. zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
 15. informowanie rodziców o niepokojących symptomach u dzieci w przedszkolu typu: krwotok, temperatura, wymioty, itp.

                                                                 

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

§ 15

 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
 1. konsultacje pedagogiczne,  w miarę bieżących potrzeb;
 2. zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;
 3. dni otwarte, spotkania adaptacyjne,   raz w  roku;
 4. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, w miarę potrzeb;
 5. warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci -  w zależności od potrzeb;
 6. pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych, pedagogizacja, raz w roku;
 7. kontakty indywidualne, codziennie  w miarę potrzeb;
 8. zajęcia otwarte dla rodziców raz w roku;
 9. spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych, z godnie z kalendarzem uroczystości;
 10. wycieczki, festyny dwa razy w roku;
 11. kącik dla rodziców, strona internetowa prowadzona na bieżąco;
 1. Rodzice otrzymują informację o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału w określonych dniach konsultacji.
 2. W przedszkolu obowiązuje Procedura wydawania opinii o dziecku na potrzeby instytucji wspomagających proces wychowawczy.

§ 16

Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 3. zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 4. ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;
 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  w formie zaproponowanej przez rodzica;
 8. opracowanie przez nauczycieli,  we współpracy z rodzicami rocznego  „Planu współpracy z rodzicami”  dla każdego oddziału;
 9. angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 17

 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli
  w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej  przyjmuje się zasadę, iż  nauczyciel ( przynajmniej jeden) prowadzi swój oddział przez wszystkie lat pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.
 4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Decyzję  w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor.

Rozdział 5

Organy Przedszkola

§ 18

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

§ 19

 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:
 1. kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola,  w tym:
 1. organizowanie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;            
 2. udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
 3. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
 1. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 2. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
 3. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola;
 4. współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
 5. współpracowanie z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi;
 6. stwarzanie  warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji mających na celu działalność wychowawczą , opiekuńczą,  i innowacyjną.
 7. przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;
 8. dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy wychowanków Przedszkola;
 9. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami, ustalanie przydziałów zadań pracownikom;
 10. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;
 11. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 12. dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Przedszkola:
 1. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
 2. stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
 3. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 4. przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 5. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola . 

§ 20

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;
 4. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),
 2. projekt planu finansowego Przedszkola;
 3. wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych
  i opiekuńczych;
 5. dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu alba jego zmian;
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków;
 4. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, a zebrania są protokołowane.
 5. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 21

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 22

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§ 23

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego;
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 24

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

§ 25

 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.
 3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
 1. zasady pozytywnej motywacji;
 2. zasady partnerstwa;
 3. zasady wielostronnego przepływu informacji;
 4. zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
 5. zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w  ramach swoich kompetencji;

2) ustala formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola;

3) udziela pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

4) umożliwia rozwiązywanie sytuacji kryzysowych;

5) zapewnia bieżącą wymianę informacji;

6) umożliwia występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola;

7) organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

§ 26

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

1.Spory między organami ( z wyjątkiem Dyrektora) rozstrzyga Dyrektor.

 1. dopuszcza się  możliwości powołania komisji;
 2. komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;
 3. rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
 4. w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

§ 27

 1. Za dziecko w wieku przedszkolnym uznaje się takie, które w danym roku kalendarzowym osiąga 3 lata oraz kończy 7 lat.
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak jak do końca roku kalendarzowego  w którym kończy 9 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 5. Liczba dzieci w oddziale wynosi  do 25.
 6. Czas pracy Przedszkola  ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora   w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
 7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
 8. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 9. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii i zajęć  z pomocy- psychologiczno pedagogicznej, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
 1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
 1. 4  oddziały dydaktyczne;
 2. sala zabaw ruchowych;
 3. gabinet pomocy psychologicznej;
 4. pokój komputerowy;
 5. ogród przedszkolny;
 6. Pomieszczenia biurowe;
 7. Kuchnię.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 28

 1. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są  arkuszu organizacji przedszkola  na dany rok szkolny.
 2. W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka w miarę  posiadanych  środków finansowych.
 3. Przedszkole organizuje swoim wychowankom zajęcia w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej .
 4. Dzieciom   posiadającym orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

§ 29

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na  wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.
 3. W okresie obniżonej frekwencji ( ferie zimowe, świąteczne, wiosenne, dyżur wakacyjny, masowe zachorowania ) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być  łączone  przy liczbie wychowanków poniżej 10 w każdej z nich.
 4. O  okresie obniżonej frekwencji  przedszkole zapewnia zawsze opiekę, a wyżywienie przy liczbie zgłoszeń co najmniej 8 dzieci.

§ 30

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera:
 1. godziny pracy Przedszkola;
 2. godziny pracy poszczególnych oddziałów;
 3. godziny posiłków;
 4. harmonogram zajęć obowiązkowych i dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
 1. propozycje czasowe  dla form proponowanych przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
 2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
 3. potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
 4. godziny posiłków.
 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00.
 2. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej przez organ prowadzący.

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 31

 1. W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin od 8:00 do 13:00 – czas realizacji podstawy programowej.
 2. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie po realizacji podstawy programowej ustala w drodze uchwały Rada Miejska.
 3.  Wysokość opłat za wyżywienie ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Zasady korzystania z usług przedszkola  są zawarte w  Umowie cywilno - prawnej podpisanej przez  rodziców z Dyrektorem na cały okres edukacji przedszkolnej.

§ 32

 1. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć w danym miesiącu wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu korzystania  z usług. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
 2. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33

 1. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców – imiennie dla każdego dziecka.
 2. Odpłatność naliczana jest  na dany miesiąc i podlega rozliczeniu z tytułu nieobecności  dziecka (w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi będzie podlegała dzienna stawka żywieniowa  oraz stawka opłaty za każdą godzinę zajęć ponad podstawę programową za każdy dzień nieobecności )
 3. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i godzin płatnych i niepłatnych  jest nauczyciel danego oddziału – dokumentując wyliczenia w dzienniku zajęć. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent.
 4. Odpisu kwot z tytułu nieobecności  dziecka  dokonuje się w miesiącu następnym.
 5. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców  od uiszczania opłatności w ustalonym terminie.
 6. Rezygnację z  Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie  
  u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

§ 34

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
 2. Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.

§ 35

 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:
 1. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;
 2. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 3. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
 4. powiadamianie o uszkodzeniach w oddziałach i ogrodzie przedszkolnym ( w tym uszkodzony sprzęt i urządzenia) ;
 5. kontrola obecności dzieci na zajęciach;
 6. powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;
 7. organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów.
 1. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola.
 2. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres czynności służbowych w pierwszej kolejności są skierowane na zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieci.

§ 36
Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 3. zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 4. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 8. opracowanie i realizacja  harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
 9. angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 37

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

 1. udział w opracowywaniu Planu  Pracy Przedszkola  wraz z załącznikami;
 2. opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
 3. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;
 4. wybór programu wychowania przedszkolnego;
 5. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;
 6. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;
 7. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
 8. kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
 9. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej - w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi; 
 11. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
 12. dbałość o estetykę pomieszczeń;
 13. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
 14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

§ 38

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 2. prowadzenie bieżącej diagnostyki;
 3. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
 4. dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 39

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

 1. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, pedagog) w miarę potrzeb;
 2. udział w omówieniu pracy z logopedą.
 3. udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologicznej.

2. Szczegółowy zakres zadań specjalistów zatrudnionych w przedszkolu określa dyrektor przedszkola.

§ 40

 Zakres zadań nauczycieli  pełniących funkcję wychowawcy obejmuje w szczególności:

1)   współpraca z nauczycielami  pracującymi w grupie, koordynowanie ich działań wychowawczych;

2)  współpraca z  rodzicami, informowanie ich o wynikach oraz problemach w zakresie kształcenia i wychowania, a także włączanie rodziców w sprawy programowe i organizacyjne grupy, przedszkola;

3) dokonywanie rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka, podejmowanie  działań w przypadku stwierdzonej przemocy;

4)  współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka;

5)  prowadzenie dokumentacji  nauczania, wychowania i opieki;

6)  organizowanie imprez, wyjść i wyjazdów do kina, teatru, miejsc edukacyjnych;

7)  prowadzenie i zgłaszanie dzieci do konkursów;

§ 41

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 42

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola.

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci

§ 43

 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
 4. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 5. wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 7. badania i eksperymentowania;
 8. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 9. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 10. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 11. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
 12. nagradzania wysiłku;
 13. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
 14. ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 15. współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
 16. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 17. nauki regulowania własnych potrzeb;
 18. spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 19. możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 3. przestrzegania higieny osobistej;
 4. poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 5. pełnienie dyżurów;
 6. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:
 1. skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola;
 2. odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;
 3. w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 44

 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 1. niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem;
 2. ukrytej choroby dziecka zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu  innych dzieci;
 3. uchylania się rodziców od  płatności za przedszkole trwającej dłużej niż 2 miesiące;
 4. Nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
 1. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z  wychowania przedszkolnego w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej.
 3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

§ 45

 1. W przypadku zaległości w wysokości  dwukrotności opłaty  za przedszkole i wyżywienie , Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci Przedszkola.
 2. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1 dziecko to może korzystać z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godz. od 8:00 do 13:00 – czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:
 1. rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;
 2. zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
 3. umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);
 4. niezgłoszenie się dziecka w okresie  jednego tygodnia po rozpoczęciu roku szkolnego.

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§ 46

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

 1. zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
 4. przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;
 5. przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)
 6. uzyskiwania informacji o gotowości szkolnej dziecka aby mogli je w uzyskiwaniu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 7. prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;
 8. realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka
  w trybie odrębnych przepisów.

§ 47

 Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 2. udzielnie  pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej i rodzinnej  dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 3. przyprowadzanie do Przedszkola dziecka czystego, bez objawów chorobowych;
 4. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;
 5. regularnego kontaktowania się z wychowawcą;
 6. terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola;
 7. Podpisywanie umów cywilno prawnych z Przedszkolem.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 48

 1. Statut obowiązuje  całą społeczność przedszkolną – dzieci, rodziców, nauczycieli pracowników administracji i obsługi .
 2. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:
 1. )zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;
 2. )potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawniania funkcjnowania spłeczności przedszkolnej
 3. )ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Predszkola;
 4. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 5. Dlazapewnienia znajomości statutu, udostępnia się go zainteresowanym u nauczycielek lub dyrektora, stronie internetowej przedszkola.

ANEKS NR 1/2022/2023

do Statutu Gminnego Przedszkola  w Michałowie

§ 1

W Statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

 § 8    ust 9 otrzymuje brzmienie

Przedszkole zatrudnia logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa. 

dodaje się  ust.10

Szczegółowy zakres zadań nauczycieli specjalistów określają aktualne przepisy oświatowe

W § 30 dodaje się ust. 7-  23 w brzmieniu:

7. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:

1)        zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2)        temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;

3)        zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4)        innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

8. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 7, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 8.

9. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

10. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

1)     komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;

2)     inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

1)     równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2)     zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3)     możliwości psychofizycznych dzieci.

12. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:

1)   łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:

a)    przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy;

b)   propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;

c)    przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier  edukacyjnych;

2)   materiały, o których mowa w ust. 12 pkt 1 dostosowane są do potrzeb i możliwości  dzieci w wieku przedszkolnym.

13. W okresie prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

14. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

1)   zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;

2)   tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

15. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

16. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

16a. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon  

komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.

17. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:

1)   przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;

2)   odbieranie wiadomości;

3)   wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

17a. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

17b. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

18. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie  i terminowo, z zachowaniem poufności.

19. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:

1)   rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie;

2)   rozmów telefonicznych.

20. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

21. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.

21a. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

22. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w ust. 21- 22a, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

w § 41 dodaje  pkt 4 w brzmieniu

4. Nauczyciel, w ramach swoich zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności  w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.

 1) W ramach godziny dostępności, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla rodziców lub wychowanków wg ustalonego grafiku

2)  konsultacje są dokumentowane w dzienniku zajęć.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.